Πίνακας αποτελεσμάτων Δείκτη Μάζας Σώματος | Nutrilife


Αποτελεσμάτα Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index-BMI)Χαρακτηρισμός ατόμου Έυρος BMI
Ελλιποβαρές < 18.5
Κανονικού βάρους 18.5 – 24.9
Υπέρβαρο 25 – 29.9
Παχύσαρκο >= 30
Παχυσαρκία κλάσης Ι 30 – 34.9
Παχυσαρκία κλάσης ΙΙ 35 – 39.9
Παχυσαρκία κλάσης ΙΙΙ >= 40